Lejebetingelser
§ 1 - Lejebeviset
Lejebeviset bekræfter lejeaftale indgået mellem lejer og ejer. Aftalen er bindende. Lejeforholdet omfatter viste sommerhus med tilbehør som opgivet i beskrivelsen. Sommerhuset må ikke uden særlig tilladelse bebos af flere personer end det i beskrivelsen angivne antal.
§ 2 - Rengøring og skader
Lejer er kontraktmæssigt forpligtet til almindelig renholdelse af det lejede og skal ved lejemålets afslutning efterlade dette i ryddelig stand. Slutrengøring af sommerhuset foretages af udlejer.
Lejer er ansvarlig for alt, hvad der tilhører sommerhuset, og er ligeledes forpligtet til at erstatte alle selvforvoldte skader, der under opholdet måtte opstå på sommerhus og inventar. Skulle der under lejemålet opstå skader på sommerhus eller inventar, er lejer forpligtet til straks at underrette ejer om dette. Alle skader skal erstattes inden afrejsen. Opdages der efter lejers afrejse skader/mangler, vil disse blive udbedret for den pågældende lejers regning.
§ 3 - Forsikring af lejer
I forbindelse med denne aftale er der ikke fra ejers side tegnet nogen form for forsikring til dækning af person- eller tingsskader, som måtte opstå for lejer og dennes ledsagere under afvikling af lejemålet.
§ 4 - Force majeure
Ejer kan på grund af force majeure, strejke og epidemiske sygdomstilfælde samt olie-/benzinindskrænkninger eller lignende opsige lejeforholdet med omgående virkning.
§ 5 - Betalingsbetingelser
Følgende betalingsbetingelser er gældende: Senest 8 dage efter udstedelsen af lejebevis betales 1. rate (1/3 af lejebeløbet), og senest 30 dage før indflytning betales restbeløbet.
Ved lejebevisudstedelse mindre end 30 dage før afviklingstidspunktets begyndelse betales det fulde lejebeløb straks efter modtagelse af lejebevis.
§ 6 - Reklamationer
Alle oplysninger i beskrivelsen af sommerhuset er opgivet efter bedste overbevisning. Evt. reklamationer over mangler ved ferieboligen skal straks meddeles telefonisk til ejer, telefonnummer fremgår af lejebeviset. Lejer er forpligtet til at indrømme udlejer en rimelig frist til at udbedre evt. mangler samt bidrage til at undgå forværring af skader og minimere evt. tab for ejer. Hvis udbedringen ikke er tilfredsstillende, skal dette OMGÅENDE meddeles til ejer.
§ 7 - Opsigelse af aftale
Lejer kan, før lejemålets begyndelse, opsige denne aftale. Af bevismæssige grunde anbefales det, at opsigelsen fremsendes i anbefalet brev. Opsigelsen er først gældende fra den dag, udlejer har den i hænde. I så tilfælde er ejer berettiget til at kræve en rimelig erstatning, idet følgende krav uden yderligere bevis vil blive rejst:

indtil 70 dage før ankomst: 10% af det samlede lejebeløb, minimum DKK 500,-.
69 til 40 dage før ankomst: 25% af det samlede lejebeløb.
39 til 14 dage før ankomst: 80% af det samlede lejebeløb.
fra 13 dage før ankomst: 90% af det samlede lejebeløb.

Det er lejer tilladt at overdrage lejeaftalen til en anden lejer. Meddelelse herom skal i givet fald ske skriftligt til ejer. Nyt lejebevis fremsendes derefter til underskrift af ny lejer, først når ejer har modtaget lejebeviset i underskrevet stand, er overdragelsen gyldig
§ 8 - Inkluderet i prisen
Prisen er angivet excl. el (varme, varmtvandsbeholder, komfur o.l.) og telefon. Priserne er incl. vandforbrug (dog ikke opvarmning af vandet). endvidere
§ 9 - Besigtigelse
Besigtigelse af sommerhuset er efter forudgående aftale altid mulig.
§ 10 - Værneting
Værneting: Den retskreds i hvilken sommerhuset er beliggende.
§ 11 - A-Z informationer
I øvrigt henvises til de generelle A-Z informationer på husets hjemmeside.